Bekijk alle »


 

Missie

’t Puther Höfke is een kleinschalige zorgboerderij die dagbesteding en beschermd wonen biedt voor ouderen in het landelijk gelegen Puth. Zij ondersteunt mensen met een zorgvraag om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven op gebied van wonen, welzijn en zorg. ’t Puther Höfke speelt op creatieve en flexibele wijze in op bestaande zorgbehoeften van haar cliënten. Dat doet ze in samenwerking met andere organisaties. ’t Puther Höfke heeft onder andere een nauwe samenwerking met de huisartsenpraktijk in Puth, casemanagers dementie, fysiotherapie, ergotherapie en een organisatie voor specialistische behandelzorg.

Visie

Binnen ’t Puther Höfke staat de cliënt centraal. ’t Puther Höfke vindt het belangrijk dat de cliënt zoveel als mogelijk zelf invulling kan geven aan zijn of haar leven. Het recht op zelfbeschikking door de cliënt is het uitgangspunt voor het handelen van de medewerkers van ’t Puther Höfke. Wij vinden de kwaliteit van leven voor de cliënt het hoogste goed en bieden een breed aanbod van wonen, zorg, welzijn en dagbesteding, waardoor er veel keuzevrijheid en aansluiting ontstaat voor de cliënten. Wij hanteren daarbij een holistisch mensbeeld. Dat wil zeggen dat wij de mens respectvol bejegenen in haar volledigheid in wat zij kan en niet meer kan of weet. Op de ondersteuningsvragen wordt vanuit deze visie gehandeld.

Redenerend vanuit deze visie wil ’t Puther Höfke op vier waarden herkenbaar zijn: hartelijk, vertrouwd, respectvol en vakkundig. De cliënt moet zich welkom voelen elk moment van de dag! Die waarden gelden zowel ten opzichte van cliënten ('naar buiten') als intern, voor leidinggevenden en medewerkers onderling. ’t Puther Höfke leeft dit, draagt dit uit en wil hierop aanspreekbaar zijn.

Hartelijk

Een goede bejegening veronderstelt dat met cliënten en collega’s hartelijk wordt gecommuniceerd. Cliënten beleven deze hartelijkheid binnen ’t Puther Höfke. Medewerkers werken met passie, zijn betrokken en gecommitteerd bij cliënten en nemen hen serieus. Er wordt hiernaar gehandeld en geleefd. Mensen worden gehoord, gezien en krijgen veel persoonlijke aandacht. Gelijkwaardigheid tussen cliënt en medewerkers brengt ’t Puther Höfe hierin tot uitdrukking. De medewerkers voelen zich ook verbonden aan elkaar en hebben een helpende houding naar elkaar. ’t Puther Höfke presenteert zich vriendelijk naar haar omgeving; we zijn toegankelijk, laagdrempelig, schoon, rustig en warm aangekleed.

Vertrouwd

Voor een goede dienstverlening wil ’t Puther Höfke dat haar cliënten vertrouwd zijn met hun omgeving en personen. De medewerkers van ’t Puther Höfke zijn bekende gezichten voor de cliënten en zijn op de hoogte van de wensen en behoeften van de cliënt. Over het algemeen stromen de cliënten van de dagverzorging door naar de woonvorm van ’t Puther Höfke. De vertrouwde omgeving wordt gecreëerd door vast personeel dat werkzaam is binnen ’t Puther Höfke, maar ook door het goede en persoonlijke contact met de familie van de cliënt. Dit draagt bij aan een vertrouwensband tussen ’t Puther Höfke, de cliënt en familie/mantelzorgers. Dit betekent voor de cliënten het behouden van de vertrouwde omgeving, gezichten en zorg die ze gewend zijn.

Respectvol

Een respectvolle omgang naar medewerkers en cliënten is binnen ’t Puther Höfke vanzelfsprekend. Door de kleinschaligheid van ’t Puther Höfke is er veel aandacht voor cliënten en medewerkers, waardoor meningen van iedereen worden gehoord. Medewerkers stellen zich gelijkwaardig op tegenover de cliënten die binnen ’t Puther Höfke wonen en er wordt rekening gehouden met de individuele wensen en behoeften van de cliënt.

Vakkundig

’t Puther Höfke verwacht van elke medewerker dat hij of zich maximaal inzet om zich te bekwamen in het vak. Het verwerven van kennis en kunde zowel gericht op professionele als ook gericht op de persoonlijke ontwikkeling om beter te kunnen inspelen op vragen van cliënten en op de bijdrage aan de doelstelling van de organisatie. Van professionals wordt verwacht dat zij alles doen om bij complexe, meervoudige vragen te komen tot multidisciplinaire samenwerking. Vakmanschap geldt uiteraard ook voor leidinggevenden aan wie hoge eisen gesteld worden; zowel in hun omgang met medewerkers en cliënten, als in de relatie met cliëntenvertegenwoordigers en externe partners. Vakmanschap vraagt van de organisatie en haar leden een cultuur die zich kenmerkt door nieuwsgierigheid en creativiteit; een houding om voortdurend te willen leren en de bereidheid om zich te verantwoorden.

Contactinformatie

Partner van

Sponsor

Erkend leerbedrijf

Aangesloten bij: